RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 2284), Mała Galeria w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Mała Galeria w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób: adres: 33-300 Nowy Sącz, ul Al. Wolności 23 adres e-mail mok@mok.nowysacz.pl telefon: 18 443 89 59

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Arturem Franczakiem poprzez adres e-mail:iod@mok.nowysacz.pl lub pisemnie na w/w adres głównej siedziby.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji swoich statutowych zadań. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

ADMINISTRATOR INFORMUJE, ŻE ZAINTERESOWANEMU PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA

1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),

3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),

4. ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO);

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 ODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GROMADZENIE DANYCH

Wszelkie dane osobowe zbierane przez stronę i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerze Małej Galerii w Nowy Sączu są gromadzone na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu subskrypcji newslettera, korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie, a także w celu tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszej strony i aplikacji internetowych, tj.: o Informacje w dzienniku serwera – nasz serwer automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies. o Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią. o Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przez stronę i aplikacje internetową zamieszczone na serwerze Małej Galerii przeznaczone są wyłącznie na użytek Małej Galerii w Nowym Sączu (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom). Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronie lub aplikacji internetowej zamieszczone na serwerze Małej Galerii, będą przetwarzane wyłącznie w celu, do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
BEZPIECZEŃSTWO

Mała Galeria w Nowym Sączu dokłada wszelkich starań, aby chronić stronę i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerze Małej Galerii przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Strona i aplikacje internetowe zawierają odnośniki do innych stron internetowych.
Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

DYREKTOR
Osoba 1

email: info@malagaleria.pl

SEKRETARIAT

tel.: 12 234 567

email: biuro@malagaleria.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Osoba 1

tel.: 12 234 567

email: dzialadministracyjny@malagaleria.pl