Deklaracja
dostępności

Deklaracja dostępności Nowosądeckiej Małej Galerii

Wstęp Deklaracji

Nowosądecka Mała Galeria zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.malagaleria.pl.

Nowosądecka Mała Galeria (w skrócie NMG):

Telefon: 500 80 33 80
E-mail: malagaleria@malagaleria.pl
Adres korespondencyjny: Jagiellońska 35, 33-300 Nowy Sącz

Data publikacji strony internetowej: 1.05.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.02.2023

Strona internetowa www.malagaleria.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych gdyż nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UMWM.
 • brak informacji w języku migowym oraz audiodeskrypcji

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (białe tło-czarne litery, czarne tło-białe litery),
 • zmiana wielkości czcionki,
 • mapa strony,
 • wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury
 • brak pułapki klawiaturowej
 • brak elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono
 • brak samouruchamiających się dźwięków, których nie da się zatrzymać

Sporządzono: 1 maja 2020 r. na podstawie samooceny z wykorzystaniem „Listy kontrolnej do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” zalecanej przez gov.pl

Oświadczenie sporządzono dnia 1 maja 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sprawach dostępności cyfrowej prosimy o kontakt e-mail: malagaleria@malagaleria.pl telefon: 500 80 33 80 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 w Nowym Sączu spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Do budynku Nowosądeckiej Małej Galerii prowadzą strome, szerokie schody, nie posiadające barierek. Należy poprosić o pomoc pracownika Galerii. Do dyspozycji osoby poruszającej się na wózku jest rampa podjazdowa i schodołaz akumulatorowy.
 2. Odwiedzający Nowosądecką Małą Galerię maja dostęp do przestrzeni komunikacyjnych oraz wystawienniczych na parterze budynku. Są one wolne od większych barier poziomych, które uniemożliwiałyby poruszanie się wózkiem. Bardzo niskie progi, które można pokonać na wózku bez pomocy, występują tylko w drzwiach głównych (wejściowych) oraz do ubikacji i na taras.
 3. Osobie z niepełnosprawnościami może towarzyszyć pies asystujący.
 4. Drogi ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wystąpienia zagrożenia, które wymusiłoby ewakuację prosimy wykonywać polecenia pracowników placówki.
 5. Pracownicy Galerii postarają się sprostać ponadstandardowych potrzebom osób z niepełnosprawnościami, jednak należy je zgłosić z wyprzedzeniem umożliwiającym zorganizowanie pomocy.